MK SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky/riaditeľa Divadla Nová scéna

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. novembra 2020.

MK SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky/riaditeľa Divadla Nová scéna

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa bratislavského Divadla Nová scéna. Riadi sa novými pravidlami ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie divadla sa môžu prihlásiť do 26. novembra 2020.

Uchádzači o vedenie Divadla Nová scéna by sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla mali zamerať na Novú scénu ako na moderný divadelný priestor pre jedinečné živé zážitky z produkcie hudobno-dramatických a činoherných diel. Mali by garantovať inovatívnu a rozmanitú dramaturgiu, ktorá bude zahŕňať aj umelecky náročnejšie produkcie. Zároveň sa zamerať na program venovaný deťom a mládeži. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od budúceho štatutára Divadla Nová scéna očakávajú aj inovatívne riešenia,  ktoré budú rozvíjať divadelnú kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum. V spolupráci s MK SR sa tiež aktívne zapojí do rozvoja divadelného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030. Rovnako dôležité je predloženie vízie efektívneho financovania inštitúcie, činnosti jej umeleckej zložky, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.

Divadlo Nová scéna je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zameriava sa na najmä na hudobno-dramatické diela. Vytvára podmienky pre vznik a uvádzanie pôvodných slovenských muzikálov a taktiež známych diel zo svetovej muzikálovej a operetnej scény. Do výsledku vyhláseného výberového konania je vedením Divadla Nová scéna dočasne poverená Ingrid Fašiangová.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania